ശബ്ദം അല്ലെങ്കിന്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ മാറ്റി ആരെയും വിളിക്കാം

ഒരു യഥാർത്ഥ കോൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം മാറ്റാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫോൺ I.D ഫേക്കർ നിങ്ങൾക്കുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ്

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദവും നമ്പറും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു കോൾ ചെയ്യുക
ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ്.

Download